Уроци по математика

Частни, Индивидуални, Уютна домашна обстановка


Кандидатстване след седми клас с математика:

Шести и седми клас са преломен момент в изучаването на математика:
- започва се системен курс по алгебра и геометрия
- изгражда се техника за пресмятане с алгебрични и геометрични понятия
- създават се условия за успешно усвояване на математическите знания в следващите класове
По време на уроците се дават напътствия за лесно ориентиране и използване на знанията за самостоятелна работа. За по - трудните задачи се изисква гъвкавост на мисълта и нестандартно прилагане на изученото. Начинът и методиката на преподаване са съобразени с изискванията на Министерство на образованието.
В задачите и тестовете след всеки изучен раздел се цели затвърждаването на знанията ; отчитане на евентуалните корекции в нивото на усвояване на материала ; дава се възможност пропуските в знанията на ученика да бъдат констатирани и отстранени. Преди преподаването на всеки урок, задължително се прави кратък преговор на учебното съдържание, непосредствено свързано с възприемането на новия материал.
Необходимо е решаване на достатъчно обобщителни задачи от трите тематични направления за изпитните теми, въведени от Министерство на образованието, което гарантира добрата подготовка на учебника след VII клас.


              Вашето дете се нуждае от най-много търпение в 7 клас.    
                                                Бъдете с него!